Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5000 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 994 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 226 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 8073 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 9858 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1989 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1333 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 2107 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 720 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Tube Active
Liên hệ 12583 - immediate National Semiconductor - PLLatinum™ Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2202 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1423 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1849 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 2522 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 296 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 2032 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 10348 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active