Diodes - Zener - Single

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 25473 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 20000 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 25310 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 230000 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 4632 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 72000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 312000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 112000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 33000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 170000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 130000 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 48000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 39000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 156000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 120000 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 60000 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 74375 - immediate Nexperia USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 48000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 42000 - immediate onsemi - - Bulk Active