Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 631 - immediate Broadcom Limited - HDLx-1414 Tube Active
Liên hệ 122 - immediate Broadcom Limited - HDLx-1414 Tube Active
Liên hệ 8204 - immediate Lite-On Inc. - - Tube Active
Liên hệ 2109 - immediate Broadcom Limited - HCMS-29xx Tube Active
Liên hệ 361 - immediate Broadcom Limited - HDLx-2416 Tube Active
Liên hệ 600 - immediate Broadcom Limited - HDLx-2416 Tube Active
Liên hệ 741 - immediate Broadcom Limited - HDSP-253x Tube Active
Liên hệ 46 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 288 - immediate Broadcom Limited - HCMS-29xx Tube Active
Liên hệ 27 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 348 - immediate Gearbox Labs - * Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Broadcom Limited - HDSP-250x Tube Active
Liên hệ 21 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 280 - immediate Kingbright - - Tube Active
Liên hệ 9 - immediate Broadcom Limited - HDSP-213x Bulk Active
Liên hệ 988 - immediate Kingbright - - Tube Active
Liên hệ 1880 - immediate Broadcom Limited - HDSP-211x Tube Active
Liên hệ 1026 - immediate Broadcom Limited - HDSP-253x Tube Active
Liên hệ 16 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 198 - immediate Broadcom Limited - HCMS-39xx Tube Active