Rotary Potentiometers, Rheostats

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 93 - immediate TT Electronics/BI - PHS21 Bulk Active
Liên hệ 270 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active
Liên hệ 650 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 45 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 268 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 559 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 526 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active
Liên hệ 628 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 699 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 155 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 91 - immediate TE Connectivity Passive Product - 23, Citec Bulk Active
Liên hệ 23 - immediate Bourns Inc. - 86 Tray Active
Liên hệ 292 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 537 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active
Liên hệ 10480 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active
Liên hệ 82 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active
Liên hệ 406 - immediate Bourns Inc. - 39 Tray Active
Liên hệ 651 - immediate Bourns Inc. - Pro Audio PTR90 Tray Active
Liên hệ 859 - immediate CTS Electrocomponents - 026 Bulk Active
Liên hệ 491 - immediate CTS Electrocomponents - 450 Bulk Active