Sockets for ICs, Transistors - Adapters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 62 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 1109523 Bulk Active
Liên hệ 84 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 653000 Bulk Active
Liên hệ 15 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 653000 Bulk Active
Liên hệ 187 - immediate 3M - Textool™ Tube Active
Liên hệ 38 - immediate 3M - Textool™ Tube Active
Liên hệ 213 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 1106396 Bulk Active
Liên hệ 128 - immediate 3M - Textool™ Tube Active
Liên hệ 6 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 1106396 Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Aries Electronics - Correct-A-Chip® 1107254 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 7 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 13 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 10 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 12 - immediate 3M - Textool™ Tube Active
Liên hệ 1 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 19 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 27 - immediate 3M - Textool™ Bulk Active
Liên hệ 23 - immediate 3M - Textool™ Box Active
Liên hệ 47 - immediate 3M - Textool™ Tube Active
Liên hệ 0 - immediate 3M - Textool™ Tube Active