Test Clips - IC

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 8 - immediate Pomona Electronics - SOIC Clip® Bulk Active
Liên hệ 14 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 97 - immediate 3M - 923 Bulk Active
Liên hệ 23 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 5 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 34 - immediate Mueller Electric Co - BU Bulk Active
Liên hệ 9 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 1 - immediate Pomona Electronics - QUAD Clip™ Bulk Active
Liên hệ 28 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 2 - immediate Pomona Electronics - QUAD Clip™ Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 17 - immediate 3M - 923 Bulk Active
Liên hệ 19 - immediate Pomona Electronics - SOIC Clip® Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 2 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 17 - immediate 3M - 923 Bulk Active
Liên hệ 17 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 1 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 24 - immediate 3M - 923 Tray Active
Liên hệ 12 - immediate 3M - 923 Tray Active