Adapter, Breakout Boards

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 24 - immediate Texas Instruments - - Box Active
Liên hệ 20 - immediate Texas Instruments - - Box Active
Liên hệ 31 - immediate SchmalzTech, LLC - ST-Adapt Box Active
Liên hệ 22 - immediate SchmalzTech, LLC - - Box Active
Liên hệ 11 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 56 - immediate SchmalzTech, LLC - - Box Active
Liên hệ 6 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 23 - immediate SchmalzTech, LLC - - Box Active
Liên hệ 22 - immediate SchmalzTech, LLC - ST-Adapt Bag Active
Liên hệ 33 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 40 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 40 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 27 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 21 - immediate SchmalzTech, LLC - ST-Adapt Bag Active
Liên hệ 15 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 21 - immediate SchmalzTech, LLC - ST-Adapt Bag Active
Liên hệ 15 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 22 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active
Liên hệ 101 - immediate SchmalzTech, LLC - ST-Adapt Box Active
Liên hệ 15 - immediate SchmalzTech, LLC - - Bag Active