Backplanes

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2 - immediate Schroff - CompactPCI Box Active
Liên hệ 1 - immediate Advantech Corp - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 4 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 2 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 0 - immediate Schroff - VME64 Box Active
Liên hệ 2 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 5 - immediate Vector Electronics - VME Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate iBASE Technology - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate Schroff - CompactPCI Box Active
Liên hệ 2 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 0 - immediate Schroff - VMEbus Box Active
Liên hệ 0 - immediate Vector Electronics - VME Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate iBASE Technology - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate iBASE Technology - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate Schroff - * Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Advantech Corp - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Vector Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Advantech Corp - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Vector Electronics - cPCI® Bulk Active