Flat Flex Cables (FFC, FPC)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 34 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 58 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 65 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 36 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 28 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 35 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 16 - immediate Parlex USA LLC - PSR1636 Bulk Active
Liên hệ 41 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 13 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 23 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Parlex USA LLC - PSR1635 Bulk Active