Mica and PTFE Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 48 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CDV30 Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM04 Bulk Active
Liên hệ 30 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM06 Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM07 Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM04 Bulk Active
Liên hệ 18 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CMR Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 80 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM04 Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 120 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CD15 Bulk Active
Liên hệ 99 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 900 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM04 Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM06 Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM05 Bulk Active
Liên hệ 892 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CM04 Bulk Active
Liên hệ 20 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CMR Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Cornell Dubilier Electronics (CDE) - CDV19 Bulk Active