Optical Sensors - Camera Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 167 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Himax - - Tray Active
Liên hệ 1 - immediate Seeed Technology Co., Ltd - - Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Midas Touch, Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 9 - immediate Himax - - Tray Active
Liên hệ 100 - immediate Midas Touch, Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate ams - - Tray Active
Liên hệ 2 - immediate Seeed Technology Co., Ltd - - Bulk Active
Liên hệ 97 - immediate Midas Touch, Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Seeed Technology Co., Ltd - - Bulk Active
Liên hệ 87 - immediate Leopard Imaging Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 503 - immediate OmniVision Technologies Inc - CameraChip™, OmniBSI+™ Tray Active
Liên hệ 10 - immediate Vzense - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 C-291m Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 U-2460m Box Active
Liên hệ 13 - immediate Vzense - - Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 U-158m Bulk Active
Liên hệ 11 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 U-511m Box Active
Liên hệ 3 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 C-811c Box Active
Liên hệ 3 - immediate Allied Vision, Inc. - Alvium 1800 U-040c Bulk Active