Optical Sensors - Photonics - Counters, Detectors, SPCM (Single Photon Counting Module)

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 9 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 2 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 59 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 14 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 8 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 1 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 6 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 3 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 2 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 1 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQ4C Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 1 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 3 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 0 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active
Liên hệ 22 - immediate Excelitas Technologies - SPCM-AQRH Box Active