Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 997 - immediate Samtec Inc. - Flex Stack, ZW Bulk Active
Liên hệ 9970 - immediate Samtec Inc. - Flex Stack, ZW Bulk Active
Liên hệ 15 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 11 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 322 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 32 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 114 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 30 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 24 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 1398 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 340 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 126 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 63 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 160 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 639 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 43 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 66 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 161 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active
Liên hệ 941 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - AMPMODU Mod II Bulk Active