Strain Gauges

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 289 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C5K Box Active
Liên hệ 93 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 39 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - - Bulk Active
Liên hệ 12 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - CEA Box Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 53 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 7 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 8 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - CEA Bulk Active
Liên hệ 75 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 114 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - CEA Bulk Active
Liên hệ 284 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 31 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 69 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 49 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - C4A Box Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 39 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - CEA Bulk Active
Liên hệ 33 - immediate Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) - CEA Bulk Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 200 - immediate Columbia Research Laboratories Inc - - Tape & Box (TB) Active