Reclosable Fasteners

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 8 - immediate 3M - Scotch™ Box Active
Liên hệ 27 - immediate 3M - Scotch™ Box Active
Liên hệ 3 - immediate 3M - - Bulk Active
Liên hệ 14 - immediate 3M - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate 3M - Dual Lock™ Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate 3M (TC) - Scotchmate™ Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate 3M - Dual Lock™ Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate 3M (TC) - Dual Lock™ Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate 3M (TC) - Scotchmate™ Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate 3M - Dual Lock™ Bulk Active
Liên hệ 6 - immediate 3M - - Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate 3M (TC) - Scotchmate™ Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate 3M (TC) - Scotchmate™ Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate 3M - Dual Lock™ SJ4570 Roll Active
Liên hệ 2 - immediate 3M - Dual Lock™ SJ4570 Roll Active
Liên hệ 4 - immediate 3M - Dual Lock™ TB4570 Roll Active
Liên hệ 1988 - immediate 3M - Dual Lock™ SJ3261 1 per Pkg Active
Liên hệ 43 - immediate 3M - Scotch™ Box Active
Liên hệ 16 - immediate 3M - Dual Lock™ SJ4570 Roll Active
Liên hệ 8 - immediate 3M - - Bulk Active